1

Javni uvid u projekat sistema za regulaciju reke Peštan – II faza

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta sistema za  regulaciju reke Peštan i kontrole oticanja poplavnih voda – II faza, stavljena je na javni uvid u GO Lazarevac. Studija će na javnom uvidu biti do 20. oktobra. Javna prezetacija i javna rasprava predmetne Studije biće održana dana 28. oktobra  sa početkom u 11.00  časova u velikoj sali GO Lazarevac.

GO Lazarevac

Nosilac projekta, JP  EPS- Ogranak RB КOLUBARA, iz Lazarevca,  Svetog Save 1 podneo  je 3 Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta sistema za  regulaciju reke Peštan i kontrole oticanja poplavnih voda – II faza , na katarskim parcelama  navedenim u samoj studiji, na teritoriji opština Lazarevac i Aranđelovac.Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u sadržinu predmetne Studije u roku od 20 dana od dana objavljivanja obaveštenja u dnevnom  listu Blic (najkasnije do 20.10.2020.godine) svakog radnog dana od 11-14 časova, u prostorijama  gradske opštine Lazarevac, Кarađorđeva 42, kancelarija broj 31.

GO Lazarevac

Javna prezetacija i javna rasprava predmetne Studije biće održana dana 28.10.2020.godine sa početkom u 11.00  časova, u prostorijama  gradske opštine Lazarevac, velika sala I sprat, Кarađorđeva 42, Lazarevac.U skladu sa trenutnom situacijom i merama koje su na snazi,a u vezi sa aktuelnom pandemijom bolesti koju izaziva virus COVID-19, obaveštavaju se građani da će javnoj prezentaciji moći da prisustvuje ograničen broj osoba (maksimalno 30 osoba uključujući predstavnike ministarstva ,nosioce projekta ,obrađivače studije i predstavnike opštinske uprave Lazarevca) u skladu sa merama i preporukama Кriznog štaba.Primedbe i mišljenja na navedenu Studiju zainteresovana javnost može dostaviti u pisanom  obliku  Ministarstvu  zaštite životne sredine,ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, najkasnije do 20.10.2020.godine.