Gradsko veće

 • Gradsko veće je organ Grada Beograda koji usklađuje ostvarivanje funkcija gradonačelnika i Skupštine grada i vrši kontrolno-nadzornu funkciju nad radom Gradske uprave.
 • Gradsko veće čine gradonačelnik, zamenik gradonačelnika, kao i članovi koje bira Skupština grada, na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika.
 • Kandidate za članove Gradskog veća predlaže kandidat za gradonačelnika.
 • Kada odlučuje o izboru gradonačelnika, Skupština grada istovremeno odlučuje o izboru zamenika gradonačelnika i članova Gradskog veća.

Članovi Gradskog veća:

 • Aco Petrović
 • Vesna Ivić
 • Ivana Tomić
 • Mirjana Mavrić
 • Aleksandar Marković
 • Stevo Marušić
 • Dragomir Petronijević
 • ​Radenko Durković
 • Tanja Popović
 • Stevo Tatalović
 • Slobodan Šolević
 • Momčilo Čulić
 • Milan Janković

 • Gradonačelnik je predsednik Gradskog veća.
 • Zamenik gradonačelnika je član Gradskog veća po funkciji.
 • Skupština grada, na predlog gradonačelnika, bira 13 članova Gradskog veća.
 • Članovi Gradskog veća koje bira Skupština grada ne mogu istovremeno biti i odbornici, a mogu biti zaduženi za jedno ili više određenih područja iz nadležnosti grada.
 • Odborniku koji bude izabran za člana Gradskog veća prestaje odbornički mandat.
 • Članovi Gradskog veća mogu biti na stalnom radu u gradu.

Nadležnosti Gradskog veća:

 • predlaže statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština grada,
 • donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština grada ne donese budžet pre početka fiskalne godine,
 • vrši nadzor nad radom Gradske uprave, poništava ili ukida akte Gradske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, Statutom ili drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština grada,
 • rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija iz nadležnosti grada Beograda,
 • stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti republike,
 • postavlja i razrešava načelnika Gradske uprave odnosno načelnike gradskih uprava za pojedine oblasti.

GRADSKO VEĆE
Trg Nikole Pašića 6, centrala: 011/3229-678

error: SADRŽAJ JE ZAŠTIĆEN AUTORSKIM PRAVIMA