Skupština grada Beograda

Skupština grada BeogradaSkupština grada Beograda je predstavnički organ koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti utvrđene zakonom i Statutom grada. Skupština ima 110 odbornika koji se biraju na lokalnim izborima, na četiri godine. Skupština grada sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca.


Predsednik Skupštine grada Beograda organizuje rad Skupštine grada, saziva sednice, predlaže dnevni red i predsedava sednicama, stara se o ostvarivanju javnosti rada Skupštine grada, potpisuje akte koje je donela Skupština grada i vrši i druge poslove koje mu poveri Skupština grada. Predsednika i zamenika predsednika Skupštine grada bira Skupština iz sastava odbornika, na četiri godine.

 • Nikola Nikodijević, predsednik Skupštine grada Beograda
 • Andrea Radulović, zamenik predsednika Skupštine grada Beograda

Sekretar Skupštine grada Beograda se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad. Sekretara Skupštine i zamenika sekretara postavlja Skupština, na predlog predsednika Skupštine grada, na četiri godine.

 • Biljana Živković, sekretar Skupštine grada Beograda
 • Vukica Lončar, zamenik sekretara Skupštine grada Beograda

Nadležnosti Skupštine grada Beograda:

 • donosi Statut grada i odlučuje o njegovim promenama;
 • donosi odluke i druge opšte akte i daje autentična tumačenja tih odluka i opštih akata;
 • donosi program razvoja grada i pojedinih delatnosti, regionalni prostorni plan i urbanističke planove;
 • donosi budžet grada i završni račun;
 • osniva javna preduzeća, javne službe i učestvuje u osnivanju preduzeća od interesa za grad;
 • odlučuje o izgradnji, održavanju i korišćenju ulica, trgova i drugih javnih objekata od značaja za grad;
 • odlučuje o zaduženju grada i o raspisivanju gradskog zajma, kao i o plasiranju sredstava grada;
 • raspisuje gradski referendum, odlučuje o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;
 • donosi osnove zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i stara se o njihovom sprovođenju;
 • donosi godišnji program o pribavljanju nepokretnosti za potrebe organa grada i Gradske uprave, uz saglasnost Vlade Republike Srbije;
 • osniva Gradsku upravu, službe i druge organizacije od interesa za grad;
 • bira i razrešava predsednika i zamenika predsednika Skupštine grada, predsednika i članove radnih tela Skupštine grada;
 • postavlja i razrešava sekretara i zamenika sekretara Skupštine grada;
 • na predlog gradonačelnika bira i razrešava Gradsko veće;
 • imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, postavlja i razrešava direktore organizacija čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove opšte akte, u skladu sa zakonom;
 • odlučuje o dodeljivanju zvanja počasnog građanina Beograda, plakete Grada Beograda i drugih javnih priznanja;
 • daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;
 • pokreće postupak za zaštitu prava lokalne samouprave pred Ustavnim sudom;
 • daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja grada;
 • odlučuje o pristupanju u članstvo organizacija gradova u zemlji i inostranstvu;
 • donosi poslovnik o svom radu;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom grada.

Članove radnih tela (saveti i komisije) bira Skupština, iz sastava odbornika, na predlog odborničkih grupa, a srazmerno broju odbornika koje imaju u Skupštini grada.


SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA
Dragoslava Jovanovića 2, centrala: 011/3229-678

 

error: SADRŽAJ JE ZAŠTIĆEN AUTORSKIM PRAVIMA