U školske klupe uz spisak mera

Sve škole koje će od 11. maja omogućit boravak dece do 12 godina moraće da ispune uslove Ministarstva prosvete.

Škola

Deca u škole mogu da dođu već u 7:30 i najduže će moći da ostanu do 16:30. Roditelji moraju da imaju zaštitnu opremu, odnosno maske i rukavice, a poželjno je da ne ulaze u školu već da decu ostavljaju na ulazu. Deca, roditelji kao i svi koji ulaze u školu moraće da prođu kroz dezo barijeru.

Detalje instrukcije koje je Ministarstvo prosvete poslala školama

Uputstvo o higijenskim merama:

 •  Dezinfekcija objekata sprovodi se u saradnji sa nadležnim službama i telima u jedinici lokalne samouprave, u skladu sa propisima koji se odnose na zdravstvenu zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.
 • Ukoliko postoje mogućnosti, na ulasku u svaki školski objekat treba obezbediti beskontaktno merenje temperature i roditelja i dece.
 • Postaviti vidno obaveštenje da je potrebno da roditelji i drugi zakonski zastupnici pri dovođenju dece ili odlasku iz ustanove zadržavaju međusobnu udaljenost od 2 metra.
 • Na sajtu (FB profilu) škole, na ulazu uškolski objekat i na vidnim mestima u ustanovi postaviti postere sa preporukama za zaštitu od respiratorne infekcije, kao i sa pravilima ponašanja roditelja prilikom dolaska i odlaska.škole spremne

Obaveze zaposlenih u školama:

 • Ukupna zaduženja zaposlenih u osnovnim školama u periodu prihvata učenika u celodnevni boravak mogu se grupisati na sledeći način: – rukovođenje procesom privremenog otvaranja škola za prihvat dece u celodnevni boravak — direktor škole, pomoćnik direktora i stručni saradnici – sprovođenje mera zaštite od infekcije – zaposleni na održavanju higijene – organizacija i sprovođenje aktivnosti za učenike u celodnevnom boravku – nastavnici i stručni saradnici – prihvat učenika na dnevnom nivou – dežurni nastavnici/stručni saradnici/sekretar škole – ishrana učenika – zaposleni na spremanju/serviranju hrane.
 • Direktor škole je odgovoran za ukupnu organizaciju rada zaposlenih koji će biti uključeni u sprovođenje celodnevnog boravka.
 •  Direktor škole je odgovoran za uspostavljanje saradnje sa nadležnim službama i telima JLS u vezi sa obezbeđivanjem zaštitnih sredstava (sredstva za dezinfekciju, sapuni, gelovi, maske, rukavice).
 •  U održavanju higijene i sprovođenju preventivnih mera zaštite u školskom objektu učestvuju zaposleni na održavanju higijene koji su zdravi i koji nisu pod rizikom u epidemiološkom smislu.
 • Potrebno je da pri planiranju organizacije rada i pravljenju rasporeda angažovanja zaposlenih direktor škole vodi računa o zaposlenima sa hroničnim bolestima.
 • U organizaciju i sprovođenje aktivnosti tokom celodnevnog boravka učenika direktor treba da uključi nastavno osoblje (nastavnike i stručne saradnike), pri čemu nosioci aktivnosti treba da budu nastavnici koji su angažovani u grupama produženog boravka.
 •  Svi zaposleni treba da prate svoje zdravstveno stanje i da u slučaju pojave bilo kakvih tegoba/simptoma koji mogu da ukazuju na respiratornu infekciju, odnosno COVID-19 (povišena telesna temperatura, kašalj, kratkoća daha, otežano disanje, gubitak čula ukusa i mirisa) odmah preduzmu mere izolacije, jave se direktoru i udalje se sa posla, potom se jave izabranom lekaru u domu zdravlja po proceduri koja važi za sve građane sa sumnjom na COVID-19 i da do potvrde da su zdravi ne dolaze na posao.
 • U situaciji pojave sumnje na obolevanje od SOVІD-19 ili potvrde obolevanja kod zaposlenog iz osnovne škole, direktor ustanove je u obavezi da o tome obavesti epidemiologa nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje radi daljeg postupanja.OŠ ''V.V. Savić''

Obaveze roditelja i drugih zakonskih zastupnika:

 • Roditelj je u obavezi da kada dovodi dete u školski objekat obavezno nosi masku, tako da maska prekriva usta i nos, dezinfikuje ruke na ulazu preparatom na bazi 70% alkohola, i pređe preko postavljene dezobarijere za obuću, i da uz minimalno zadržavanje, razmeni informacije sa zaposlenima uškoli koji su zaduženi za prihvat učenika (dežurni).
 • Kad god je to moguće roditelji ne treba da ulaze u školu, kako pri dovođenju, tako i u prihvatu dece na kraju dana (dežurno lice u školi biće zaduženo za prihvat dece i njihovo pozivanje kada roditelji dođu po dete).
 • Prema proceni direktora škole, a u odnosu na iskazane potrebe roditelja, ukoliko postoji procena da su pojedini roditelji neopravdano prijavili svoju decu za pohađanje celodnevnog boravka, direktor škole može tražiti od roditelja dokaz o angažovanju roditelja (potvrda od strane poslodavca koja dokazuje da su oba roditelja/samohrani roditelj u radnom odnosu i da nije moguće da im se organizuje rad od kuće).
 • Svakodnevno, pre dolaska u školu, roditelj ima obavezu da detetu i sebi izmeri temperaturu i da u slučaju povišene temperature, ne dovodi dete u školu i o tome obavesti direktora.
 • Roditelji treba da obezbede posebnu flašicu sa vodom koja će biti samo za njegove potrebe tokom boravka u školi.
 • Sugeriše se roditeljima da deca doručkuju pre dolaska u školu, a da im pripreme i spakuju užinu i/ili suvi obrok (u zavisnosti od dužine vremena provedenog u školi), au skladu sa potrebama i navikama dece.
 • Roditelji mogu dovoditi decu u celodnevni boravak radnim danom najranije u 7,30, a po učenike mogu doći najkasnije u 16,30. Prihvat dece je moguć u okviru navedenog termina, očemu roditelji treba da za svaki naredni dan unapred obaveste dežurnog nastavnika na prihvatu učenika. Izuzetno, ukoliko za to postoji mogućnost, deca mogu biti prihvaćena i pre 7,30, uz saglasnost direktora škole.organizacija boravka

Organizacija boravka dece iz prvog ciklusa:

 •   Počevši od 11. maja 2020. godine u školske objekte se dolaziti samo učenici iz prvog ciklusa, ali će njihov broj biti različit u odnosu na uzrast, odnosno razred. Imajući u vidu instrukcije i preporuke za sprečavanje širenja epidemije, potrebno je formirati manje grupe koje će boraviti u istoj učionici (do 9 učenika i jedan nastavnik), pri čemu treba insistirati na tome da između svih osoba u prostoriji udaljenost bude veća od dva metra. Učenike treba stalno podsećati na mere zaštite i prevencije.
 • U odnosu na broj prijavljenih učenika, direktor i stručni saradnici formiraju potreban broj stalnih grupa i raspoređuju nastavnike koji će biti odgovorni za određene grupe.
 • Svakog dana, pošto dođu po dete, roditelji treba da obaveste zaduženog nastavnika da li će učenik doći u školu i narednog dana.
 • Potrebno je obezbediti da učenici redovno prate nastavu na daljinu (TV časovi), a prema rasporedu koji se dostupan za svaku sedmicu unapred. To znači da treba obezbediti televizor koji će u odgovarajuće vreme biti na raspolaganju učenicima određenog razreda.
 • Po završetku TV časova učenici treba da rade domaće zadatke ili da učestvuju u izradi drugih zaduženja koja dobijaju od svojih nastavnika.
 • Učenje u okviru nastavnih predmeta treba kombinovati sa aktivnostima za relaksaciju i aktivan odmor ili omogućiti učenicima da sami izaberu čime će se baviti u terminu kada ne uče.
 • U skladu sa vremenskim prilikama učenici treba da budu što više u školskom dvorištu, uz obavezan nadzor nastavnika. Preporučuje se organizovanje boravka i igranja dece u dvorištu kad god i gde je to moguće, ali tako da pri tome ne dolazi do mešanja dece različitih manjih grupa.
 • Sve raspoložive resurse prostora, opreme, učila i igračaka u školi, a posebno u prostoru u kome inače borave grupe produženog boravka, treba staviti na raspolaganje učenicima koji su u grupama za celodnevni boravak, sa ciljem kvalitetnog strukturiranja ukupnog vremena tokom boravka učenika u školskom objektu.
 • Aktivnosti učenika u malim grupama treba da budu tako organizovane da se međusobni kontakt različitih grupa maksimalno izbegne, kao i njihovi susreti u hodnicima, trpezarijama, dvorištima, salama i toaletima.
 • Tokom trajanja aktivnosti učenike treba podsećati na korišćenje sredstava za dezinfekciju i češće pranje ruku.Tehnika-škola-2

  Ishrana dece:

 • Ukoliko postoje mogućnosti, škola može obezbediti obroke i užinu za učenike, ali tako da sve mere zdravstveno-higijenske zaštite budu primenjene na najvišem nivou, kako prilikom prijema hrane, tako i prilikom serviranja u školskom prostoru.
 • O mogućnostima organizovane ishrane tokom celodnevnog boravka potrebno je blagovremeno obavestiti roditelje učenika.
 • Hrana za učenike se može spremati u školi ili naručivati od dobavljača.
 • Preporučuje se da se serviranje obroka organizuje kad god je to moguće u učinonicama u kojima deca borave. Ukoliko je neophodno koristiti trpezariju, deca za stolovima treba da sede na Udaljenosti od dva metra u svakom smeru. Ne dozvoliti deci da međusobno dele hranu i pribor za ishranu.
 • Higijenu i dezinfekciju vozila za dostavu treba sprovoditi što češće (preporučljivo pre i nakon svakog završenog “kruga dostave“) preporučenim sredstvima u skladu sa uputstvom proizvođača.
 • Poželjno je da se hrana pakuje u pojedinačne posude za jednokratnu upotrebu (obrok kutije), a zatim i dodatne kese kako bi se sprečila kontaminacija hrane i ambalaže u kojoj je pakovana.
 • Obavezno najaviti dolazak hrane telefonom kako bi ostavili vremena osoblju škole da se pripremi za preuzimanje hrane.
 • Dostavljač je dužan da prilikom dostave nosi masku i rukavice, i hranu predaje na ulazu škole ne ulazeći u objekat.
 • Hrana se doprema na poseban ulaz kad god je to moguće, a čist i prljav put kretanja hrane se ne smeju ukrštati. Ukoliko to nije moguće, pre dopremanja hrane deca i nastavnici se smeštaju u prostore gde će se konzumirati hrana, a mesto za unos hrane (zajednički ulaz), kao i put kretanja hrane do mesta konzumacije se dodatno dezinfikuje i tek nakon toga se hrana može preuzeti od dobavljača.
 • Hranu preuzimaju posebno za to određene osobe koje su u obavezi da nose masku i rukavice. Ista osoba sprovodi i distribuciju hrane i pospremanje ostataka hrane nakon jela.deca jedva čekaju povratak u škole

Dodatne preventivne mere za zaposlene:

 •  U ustanovi treba da bude najmanji mogući broj zaposlenih u isto vreme, ali svakako toliki da je moguće organizovati funkcionisanje celodnevnog boravka za uč
 • Fizički razmak od dva metra u svakom smeru treba sprovesti u zatvorenom prostoru ustanove gde se obavljaju administrativni poslovi, kao i između drugih zaposlenih i dece.
 • Ukupno osoblje škole (direktor, nastavnici, stručni saradnici, sekretar, osoblje na održavanju higijene, kuhinjsko osoblje) moraju da nose maske, tako da maska prekriva usta i nos, kao i da redovno sprovode mere lične higijene, posebno pranja ruku sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi ili sredstvom na bazi 70 % alkohola. Ne dodirivati lice, posebno usta, nos i oči pre pranja ili dezinfekcije ruku.
 • Neophodno je sprovoditi edukaciju zaposlenih i roditelja o značaju i načinu primene mera prevencije, značaju svakodnevnog praćenja zdravstvenog stanja dece i ostajanja kod kuće dece, kao i zaposlenih sa simptomima bolesti.
 • Svi zaposleni obavezno moraju da odmah po ulasku u objekat škole da dezinfikuju sopstvene mobilne telefone. Lične stvari, torbe se odlažu u garderobni deo i ne unose u prostor u kome su učenici.
 • Redovno održavanje prostora objekta uključuje pranje i dezinfikovanje podova, vrata, stolova, stolica, kvaka, prekidača za svetlo, ručki ormarića, slavina, objekata za igranje i sport u dvorištu i drugih površina koje koristi veći broj lica, najmanje dva puta dnevno, po potrebi i češće.
 • Pribor i sredstva za čišćenje i dezinfekciju se moraju držati van domašaja dece i ne smeju se primenjivati u neposrednoj blizini dece, kako bi se izbeglo eventualno udisanje isparenja.
 • Nadležnoj školskoj upravi direktori osnovnih škola treba da dostavljaju podatke na nadeljnom nivou o broju učenika u celodnevnom boravku, ao načinu dostavljanja podataka škole će biti blagovremeno obaveštene.
 • Direktori škola su u obavezi da u saradnji sa jedinicom lokalne samouprave, sprovode date smernice koje će se menjati i dopunjavati u skladu sa odlukama i merama Vlade Republike Srbije, na osnovu kontiuniranog praćenja epidemiološke situacije u zemlji i stručne procene republičkog Kriznog štaba i nadležnih institucija.
image_pdfKreiraj PDF dokument

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

error: SADRŽAJ JE ZAŠTIĆEN AUTORSKIM PRAVIMA